Autotext Blackberry

Autotext blackberry. Setelah sebelumnya saya pernah memposting tentang garansi blackberry, kali ini saya akan membagikan autotext blackberry yang tentunya menjadi salah satu penarik minat dari pengguna blackberry. Dengan menggunakan autotext blackberry kita bisa menampilkan text otomatis hanya dengan mengetikkan kode tertentu yang tentunya telah kita simpan sebelumnya, biasanya banyak pengguna BB yang menyebutnya ’emo’. Berikut beberapa kode dasar yang biasa digunakan dalam membuat autotext blackberry.

  ♥☻ ☻♥
no ./█\./█\ ra
..||. .||..

Kode dasar autotext blacberry [klik lihat]:

 ☎ ☇ ☁ ☂ ♥ ♣ ♠ ♦ © ® ™ ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ☎ ♍ ♑ ♉ ♐ ♈
♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓  Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ Π Σ † τ λ ※
▲ △ ▼ ▽ № • ◦♏♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ☎ ☁ ☂ ♋ ☇ ☺ ♡ ♑ ♌ † ♓ ♊ ♐ ✉ ⌣ ☎ ☑ ✆ ✉ ☀ ♠♣♥♦ ♈
♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ ☂ ☆ ★♠ ♦ ♣ ♡ ♥  © ®
☺ § ™ ¤ ♂ ♀ * ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ♋ ¶ ø œ Œ ¹²³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ
$ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ †
‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ † ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ Ξ♥ ♦ ♣ ♠ ▲ ► ▼ ◄º ¹ ² ¼
½ ¾ °® ©™♥ • @ √ ™ № ~ ξ € ≈ ® û â î ♣ ♠ εїз ^ + * % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ?
¿ © † ♡ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = » « ▲ γ ©†εïз ® © °¹²³∙ ◦ ♠ ♣ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤
∞ ≠ ^_^ = ≈ ▲ γ ō ε ┌ ω § Θ I ™ ۝ù ν ώ x ч ž »»–>☀ e△.:*¨.:*√ ¤ ∞ ™ ♈ ♋ ≈ Ш ǎ ☃ ☎ ☺ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß
àá â ã ä å æ ç è é ê ëì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą
Ć ć ĉ Ċ ċ Čč Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī
ī Ĭĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏő Œ
œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų Ŵ ŵ Ŷ
ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˝ ;· Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ
Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω ΪΫ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й КЛ М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е
ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ
ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ – — ― ‘‚ “ ” „ † ‡ •… ‰ ′ ″‹› ‾ ⁄ ₣ ₤ ₧ € №
™ ∂ ∏ ∑ ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◦ [1] ♦ • Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề °©•. ◦ εïз ♥♡ ♠♣※△∞≈¤
• . •®™†» «▲△▼№↓Ψ∑ξζω∏√ o(‧”’‧)o ºº*.:*¨ ..:*•.‧::‧ • ♥~♡~ō~↓oaPpY ω ♥
* ◦☎ ♥ ♡ ♠♡♣♤♥♧ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề ½ ¾ ≈ ≠ ≤ ≥ ┌ ┐ └ │┌ ┐└ ☎ ☇ ☁ ☂ ♥
♣ ♠ ♦ © ® ™ ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ☎ ♍ ♑ ♉ ♐ ♈ ♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ
Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓  Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ Π Σ † τ λ ※ ▲ △ ▼ ▽ № •
◦♏♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ☎ ☁ ☂ ♋ ☇ ☺ ♡ ♑ ♌ † ♓ ♊ ♐ ✉ ⌣ ☎ ☑ ✆ ✉ ☀ ♠♣♥♦ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤

Namun anda tidak perlu bersusah payah menuangkan keringat anda untuk merakit sendiri autotext blackberry karena banyak sekali orang kreatif di dunia ini yang menggunakan blackberry. Oleh karena itu kita tidak perlu repot-repot dan hanya tinggal copaz kode di bawah ini.

Autotext ucapan selamat pagi [klik lihat]:

*•.¸*•.¸*•.¸☆. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ☆¸.•*¸.•*¸.•*˚
˚*•.¸

*•.¸˚*•.¸.•*¸.•*¸.•*˚

=D♥H̳̿A̳̿V̳̿E̳̿ ̈́A̳̿ ̈́N̳̿I̳̿C̳̿E̳̿ ̈́W̳̿E̳̿E̳̿K̳̿E̳̿N̳̿D̳̿♥=D
,.•*´¸.•*˙,.•´˚*•.,˙*•.¸*•.,
´¸.•*˙,.•*´ ★. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ★ *•.,˙*•.¸*•.,
(*) (*) (*)

(*)

‎​‎​
*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH* *CH*

‎​__ *CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**C D* __
__ *CH* ǤÖöĐ-MÖŘЛΐЛǤ *CH* __
__ *CH*ǤǑĐƁĹ€ŠŠЎÖŮ *CH* __
__ *CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**C D* __

♥. ♥. .♥
♥. Good Morning . ♥
♥. &. .♥
♥. Have a nice day. .♥
♥. :*. .♥
♥. ♥. .♥
♥. .♥
♥.

. 
*;;*
*;;*;;*
*;;*;*;;*
)|(
(__)
~o)ĢΦΦΦΦÐ~o)МΦ[я̲̅]п!πĜ~o)
ϐlєššєϑǚямöяπΐπƍ
ŵΐšнΐπƍ*…* ǚ*…*нǝνє
fůllõfǰõчandfǚπ
☀*G

*FM*({})*FM* Good Morning *FM*({})*FM*
*FM*({})*FM* Ĥάνέ a nice ∂ay *FM*({})*FM*
‎​. O GÖÐ BLΈSS YºÜ O
*JM**JM**JM**JM*(*)*UA**UA**UA**UA**UA**UA**UA*(*) *JM**JM**JM**JM* (*)♣�♣(*)
(*)Ǥ☺☺ϑ(*)
(*)MoRning(*)
(*)♍Ɣ ƜΐƻђΐϞƍ(*)
(*)Ǚ ђƏνЄ ƑǚLL(*)
(*)õƑ ĴõЎ♣&♣ƑǚϞ(*)
(*)♣ßζЄŝŝЄϑ Ǚř ϑƏЎ♣(*).

çέ└ª♏ㆠPαğį ™
({}) ƻЄ♍☺ǥƏ ђƏřΐ♍Ǚ ΐϞϑƏђ:*
♧ǤǑĐƁĹ€ŠŠЎÖŮ♧

​̸ǦǿǾǿƌ ({})
=D morning̸ ~o)
~all ♍♈ friends~ ‎​​~o)~o)~o)Have a nice day !!~o).


​«°⌣°.. gδöϑ ♏☺яη!Ng .. °⌣°»

​ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º3*m♥̸̨rning*3ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º

ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º. ¸¸.•°´°•.¸ ¸.•°´°•.¸ ¸.•°´`°•.¸¸
ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́º. ¸¸.•°´°•.¸ ¸.•°´°•.¸ ¸.•°´`°•.¸¸
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♓ΑΝΕ Ǻ ΒLΕSSΕΔ ÐΑ♈. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
 °•.¸¸.•°´¨°•.¸¸.•°´¨`°•.¸¸.•°

※♥※♏☺řŋîŋğ♒βÛďďỳ※♥※
º°˚˚°ºĤάνέ ªŊĭŒ Ðάγº°˚˚°º

ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ºː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♓ανε ǻ βlεssεδ ðα♈. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
 °•.¸¸.•°´¨°•.¸¸.•°´¨`°•.¸¸.•°

♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…* ~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє ♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
‎​‎​
G♥D

‎​‎​Αώαļ¡ “Ħαяΐ♍µ” δεηƍαη…
∂őά ∂άϞ şєŋγυ♏ãπ
(^_^) =D (^_^) …
Ľαļυ ταЪυŕΐ δεηƍαη ςìπťα…
‘ ‘ H∂ve ∂Wonderful D∂y
*BB**BB**BB**BB**BB**BB**BB**BB**B B*

GOOD
М̅ORNING 


























°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°♧♧°˚˚˚°
ĞŌĐ•O•(*)ßĹЄŠŠ(*)•O•¥ŌŬ

({}) ♧°˚˚˚°♧

*…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH **…**CH**…**CH**…*
*…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…**CH**…* *…**…**CH**…**CH**…*
*…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH**…**CH**CH**CH **…**CH**…**CH**…*
*…**CH**…**…**…**CH**…**CH**…**CH**… **CH**…**CH**…**…**…*
*…**CH**…**…**…**CH**…**CH**…**CH**CH* *CH**…**CH**…**CH**…*
*…**…**…**…**…**…**…**…**…**…* *…**…**…**…**…**…**…* ‎​

~«♏ Ȏ:$®;ƝÎƝ:*Ɠ»~
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
I Löνє ƭhřєє ƭhiπƍš
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
►ƭhє šuπ ►
♣ƒör ƭhє ϑαў♣
►ƭhє мööπ ►
♣ƒör ƭhє π¡tє♣
►aπϑ чou ►
♣ƒörєνєя♣
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
*DK*. *DK*
. (•̯͡.,•̯͡) (•̯͡.,•̯͡)
*DK*. *DK*
Y чou ◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
нανє ªLõνєLў ƭůësϑαў
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
◦°˚˚˚°◦G☺d♡Bl姧◦°y˚˚˚°◦
˚°º♡°• ♒ ϋ ♒ •°.♥

({}) ♓ªVε ą ή!cε ϑªy. ({})
“………..♥…♥
……..♥………..♥
…♥………………..♥
..♥………………….♥
.♥……………………♥… ……♥….♥
♥…………………….♥… ♥…………..♥
.♥…………………….♥.. ……………..♥
..♥…………………….♥. ……………♥
…♥…………………… ♥… ……….♥
…..♥…………………… ……….♥
……..♥………………… ……♥
………..♥…………….. ….♥
……………♥………….. .♥
………………♥……….♥
…………………♥…..♥
………………….♥..♥
……………………♥
……………………♥
…………………..♥

♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…* ~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє ♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣♡♥ǤÖod♡♍ÖƦЛΐЛǤ♡♥

‎​Ģ☺☺Ď PAGI, SELAMAT ♏♡®π¡♎ĝ

Αώαļ¡ “Ħαяΐ♍µ” δεηƍαη…
∂őά ∂άϞ şєŋγυ♏ãπ
(^_^) =D (^_^) …
Ľαļυ ταЪυŕΐ δεηƍαη ςìπťα…

”,”
(
)

(*)

‎​(*)

~«♏ Ȏ:$®;ƝÎƝ:*Ɠ»~
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
I Löνє ƭhřєє ƭhiπƍš
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
►ƭhє šuπ ►
♣ƒör ƭhє ϑαў♣
►ƭhє мööπ ►
♣ƒör ƭhє π¡tє♣
►aπϑ чou ►
♣ƒörєνєя♣
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
*DK*. *DK*
. (•̯͡.,•̯͡) (•̯͡.,•̯͡)
*DK*. *DK*
Y чou ◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
нανє ªLõνєLў ƭůësϑαў
◄►º◄♣►º♥º◄♣►º◄►
◦°˚˚˚°◦G☺d♡Bl姧◦°y˚˚˚°◦
˚°º♡°• ♒ ϋ ♒ •°.♥

({}) ♓ªVε ą ή!cε ϑªy. ({})
“………..♥…♥
……..♥………..♥
…♥………………..♥
..♥………………….♥
.♥……………………♥… ……♥….♥
♥…………………….♥… ♥…………..♥
.♥…………………….♥.. ……………..♥
..♥…………………….♥. ……………♥
…♥…………………… ♥… ……….♥
…..♥…………………… ……….♥
……..♥………………… ……♥
………..♥…………….. ….♥
……………♥………….. .♥
………………♥……….♥
…………………♥…..♥
………………….♥..♥
……………………♥
……………………♥
…………………..♥

​♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣
*…* ~o)~o)~o)ϑř¡πƙ•♣•čõƒƒêê~o)~o)~o)
*…*Ĥανє ♣♣♣º◄B)►º♥º◄B)►º♣♣♣

*CH* Thëε K*CH* : *•.¸˚*•.¸*•.¸☆ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ☆¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
˚*•.¸`*•.¸˚*•.¸.•*˚¸.•*´¸.•*˚
,.•*´¸.•*˙,.•*´˚*•.,˙*•.¸*•.,
,.•*´¸.•*˙,.•*´ ★ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★ *•.,˙*•.¸*•.,

‎​•°••°°••°°••°°••°°••°°◦
☀̤̣̈̇G \=D/ D MOrninGђ☀̤̣̈̇
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦‎​•
°••°°••°°••°°••°°••°°◦
☀̤̣̈̇ĦΛ♈Eª NIC3 •̸ DAY☀̤̣̈̇
•°••°°••°°••°°••°°••°°◦

*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH*
*CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH**CH* *CH*

‎ __ *CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**C D* __
__ ____*CH*OD BLESS YOU____ ____
__ *CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**CD**C D* __

۩๑๑۩๑๑۩۩๑๑۩๑๑۩۩๑๑۩๑๑۩۩๑๑۩๑๑۩

 

Autotext emosi [klik lihat]:

(-’๏_๏’-)

(◐ o ◑ )

(⊙…⊙ )

๏[-ิ_•ิ]๏

(•ิ_•ิ)

\(•ิ_•ิ\)

(/•ิ_•ิ)

(︶︹︺)

(¨`v´¨) (¨`v´¨)

٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶

⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙

●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●

ಠ_ಠ ಥ_ಥ

»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-» •:*:• •:*:•

¯\(°_o)/¯

ب_ب

◕ ‿ ◕

✿◕ ‿ ◕✿

❀◕ ‿ ◕❀

❁◕ ‿ ◕❁

✾◕ ‿ ◕✾

o(╥﹏╥)o

Autotext campur aduk [klik lihat]:

********************************

____(’ “”()__. (’ “”()__. (’ “”(‘)__. (’ “”(‘)__
__(“( ’o’, )_.(“( ’o’, )_.(“( ’o’, )._(“( ’o’, )__
(¯`•.*¸.¤ ª“˜¨ “ª¤~~~¤ª˜ ¨˜“ª ¤.*¸.•´¯)
__.•´♥ •.__.•´♥•. __.•´♥ •.__.•´♥•.
ĞŐÐ вℓєѕѕ αℓℓ σƒ υѕ…
__.•´♥ •.__.•´♥•. __.•´♥ •.__.•´♥•.

********************************
(¯*•.¸,¤°´(✿ ♥‿♥)°¤,¸.•*´¯)
°•.˜”*°•ѕωєєт ∂яєαм•°*”˜.•°

********************************
سهلامات مالام
selamat malam

********************************
(¯*•.¸,¤°´✿*gσσ∂ мσяηιηg *✿°¤,¸.•*´¯)

˜”*°•.** hávé á ńíćé dáý **.•°*”˜

********************************
¸,¤°´’°•.¸η♪ç€ ♪ηŦ☼¸,¤°´’°•.¸

********************************

(◕‿◕✿)˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜(◕‿◕✿)
*´’°¤¸¸.•’´’•.¸¸¤°´’**´’°¤¸¸.•’´’•.¸¸¤°´’*
¸,o¤º°✿*(◕‿◕✿)ђคк..ђคк..ђคк..ђคк*.:。.✿°º¤o,¸

********************************

-:¦:-_-:¦:-_-:¦:[email protected]”v”@
(¨`•.•´¨). ×’___( *♥* )
‘`•.¸.•´×.-:¦:-_(♥,) – (♥,)
¸.•´(_¸.¤ ¤´¯) ¤(♥,)(♥,)
ѕααтηソα вυвυк..
gσσ∂ ηιgнт ∂υ∂є..
נαηgαη ηgσяσк ρℓєαѕє..
♥♠ кαѕιαη тєтαηggα ♥♠

********************************

( `•.¸ ¤´ ¤¤´ ¤¤´ ¤¤´ ¤¤´ ¤¤´ ¤¤´ ¤

•.¸ ) ☼ мσяηιηg ☼ ♥♠♥♠ (?)”.´.”(?)
¸.•)´ ☼ ρ@ġ! ☼ ♥♠♥♠ ♥♠♥♠ (…?…)
(.•´__-:¦:-___-:¦:-__-:¦:-(,,)=(“´)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) ¸.•* (“´),,,(“´)

********************************

.•°*”˜˜hák.•°*”˜˜hák.•°*”˜˜hák.•°*”˜

********************************

☆:*´¨*:.•.¸¸.•´¯•.♥.•´¯•.¸¸.•..:*´¨*:.☆
♪♫*¨*❤*¨*●๋•тєηgкソυ 4 ѕнαяιηg●๋•*¨*❤*¨*♫♪

********************************

*•.¸,¤°´•.¸¸.•´¯•.♥.•´¯•.¸¸.•.°¤,¸.•*´¯)
˜”*°•.˜”*°•✿.。.:*ミ★мυα¢н★彡*.:。.✿•°*”˜.•°*”˜
*•.¸,¤°´•.¸¸.•´¯•.♥.•´¯•.¸¸.•.°¤,¸.•*´¯)

********************************
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
˜

”*°●๋•мαкα¢ιн●๋•°*”˜.
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

********************************

• .,(¯• ´¯)
(¯`• ´¯).• ´
((¸¸.• ▓нαℓℓσ…. αρα кαвαя…▓
¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤

********************************

¤ (░)(░) ♥♠ ѕєℓαмαт мαℓαм ѕαнαвαт ♥♠
(░)(♥)(░) ¤´ ¤ѕєℓαмαт ιѕтιяαнαт
¤ (░)(░)¸. ¤´¯) ¤мιмρι ιη∂αн
… ×`_-:¦:-_-:¦:-_((( ♥ )))_-:¦:-_-:¦:-¸. ¤´¯) ¤

********************************

( `•.¸ ¤ (░)(░) ♪♪ ѕєℓαмαт ραgι ѕαнαвαт ♪♪

•.¸ ) (░)(♥)(░) мαяι мємυℓαι нαяι
¸.•)´.¤ (░)(░) ∂єηgαη вєяѕソυкυя кєρα∂α тυнαη
(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤

********************************

• ´¯)
• .,(¯• ´¯)
(¯`• ´¯).• ´ (tulis pesan kamu disini)
• . , .•… ×-_-:¦:-_-:¦:-_((( ♥ )))_-:¦:-_-:¦:-

********************************

_-:¦:-
( `•.¸ (tulis pesan kamu )()“.‘.()

•.¸ ) ( disini ) (..(T))
¸.•)´. (ö) (ö)
(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯)

☁ háńýá úńtúk mú کáhábát ☁

********************************

'•.¸(¯‘•.¸*♫♪♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸*♫♪*¸.•’´¯)¸.•’ ´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‘•.¸**¸.•’´¯)¸.•’´ ¯)♫♪
–==-ι ℓσνє αℓℓ мソ ƒяιєη∂ѕ αℓσт-==–

********************************

'•.¸(¯‘•.¸*♫♪♫♪*¸.•’´¯)¸.• ‘´¯)
♫(¯'•.¸(¯‘•.¸*♫♪*¸.•’´¯)¸.•’ ´¯)♫
♫♪(¯'•.¸(¯‘•.¸**¸.•’´¯)¸.•’´ ¯)♫♪
–==-I Miss All My Friends Alot !!-==–
(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪♫♪*'•....¸_)‘• .¸_)
♫(_¸.•’´(_¸.•’´*♫♪*'•.¸_)‘•. ¸_)♫
♫♪(_¸.•’´(_¸.•’´**'•.¸_)‘•.¸ _)♫

********************************

__-:¦:-__ •*¨

*•
(¯`’•.¸ //(*_*)\\ ¸.•’´¯)
*`• .…* ♥ * ♥ *… •´*
__-:¦:-_((( ♥ )))
❀ ι αм ソσυя αηgєℓ ❀
(_¸.¤ ¤´¯) ¤(_¸.¤ ¤´¯)

Autotext arab [klik lihat]:

اَللّهُ
[Allah]

آمِيـنَ
[amin]

اَللّهُ اَكْبَرُ
[Allahu Akbar]

اَلْحَمْدُلِلّهِ
[Alhamdulillah]

اَللّهُ
[Allah]

آمِّينَ
[amin]

اَسْتَغْفِرُ اَللّهَ
[Astaghfirullah]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
[Bismillahirrahmanirrahim]

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
[Assalamu ‘alaikum Wr. Wb]

وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ
[Wa ‘alaikum salam Wr. Wb]

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
[Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.]

اَهْلاًوَسَهْلاً
[ahlan wa sahlan]

بَارَكَ اللّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ
[Do’a untuk Pengantin]

حَلاَلً
[halal]

حَرَمً
[haram]

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ
[innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun]

مَاشَآءَاللّهُ
[masya Allah]

سُبْحَانَ اللّهُ
[subhanallah]

اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ اَللّهُ اَكْبَرُ، اَللّهُ اَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدِ
[lafadz takbiran]

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّ وَ مِنْكُمْ
[taqabalallahu minna wa minkum]

تَقَبَّلْ يَا كَرِيْمُ
[taqabal ya kariim]

اِ نْ شَآ ءَ اللّهُ
[insya Allah]

جَزَاكَ اللّهُ
[jazakallah]

جَزَاكِ اللّهُ
[jazakillah]

جَزَاكُمُ اللّهُ
[jazakumullah]

لاَ هَوْلَ وَلاَ قُوَّتَ اِلاَّبِاللّهِ
[laa haula wa laa quwwata illa billah]

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ
[laa ilaaha illallah]

وَ اِيَّكُمْ
[wa iyyakum]

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُوْا اللهَ لِيْ وَلَكُمْ
[penutup ceramah]

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.


Pernah menuliskan salah satunya?

autotext blackberry (49), membuat autotext blackberry (16), membuat auto text blackberry (10), autoteks campur aduk (1), autotext bb (1), 

No Responses to “Autotext Blackberry”
  1. Pingback: Software Gratis | Ino Putro 29/12/2011

Leave a Reply